...

asops

Obecné informace o zpracování osobních údajů

Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů ČR, zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů ČR, je správcem (v některých případech i zpracovatelem) Vašich osobních údajů.

Kontaktní údaje:
Moravská filharmonie Olomouc, příspěvková organizace, 
se sídlem Plzeňská filharmonie, o. p. s. náměstí Míru 2363/10, 301 00 Plzeň

Účel zpracování osobních údajů

Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů ČR, jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zejména za účely:

a) pořádání hudebních a pěveckých vystoupení pro veřejnost,
b) realizace smluvních vztahů,
c) komunikace s abonenty.

Právní základ zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány, pokud je zpracování nezbytné:

  • pro splnění smlouvy uzavírané mezi Moravskou filharmonii Olomouc a subjekty osobních údajů nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy,
  • pro splnění právních povinností, které se na Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů ČR vztahují.

Ve výjimečných případech jsou osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě uděleného souhlasu subjektů údajů, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle subjektu údajů a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Další informace

Osobní údaje nejsou předávány příjemcům osobních údajů, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není správci uložena zvláštním právním předpisem anebo k tomu subjekt údajů neudělil souhlas.

Správce nepředává osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.

Při zpracování osobních údajů správcem nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů subjektů údajů. Profilování není správcem využíváno.

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu, které jsou individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí nezbytné doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů má subjekt údajů právo na přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, požadovat informování o příjemcích, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle GDPR. Požadavky subjektu údajů budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními GDPR. Subjekt údajů má rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

V případech, kdy je zpracování osobních údajů založeno na plnění právních povinností a jejich poskytování je zákonným požadavkem, je subjekt údajů povinen osobní údaje poskytnout. V případě neposkytnutí osobních údajů nelze naplnit zákonné požadavky, což může vést ke zmaření prováděných úkonů. Pokud je poskytování osobních údajů smluvním požadavkem nebo požadavkem, který je nutno uvést do smlouvy (a nejde o plnění právních povinností), může dojít v případě odmítnutí poskytnout osobní údaje subjektem údajů k situaci, kdy smlouva nebude moci být uzavřena. Správce však nepodmiňuje uzavření smlouvy poskytnutím těch osobních údajů od subjektu údajů, které nejsou pro řádné uzavření smlouvy nezbytné.

Referent pro ochranu osobních údajů

Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů ČR, ustanovila referenta pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními GDPR. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.