...

asops

Vyhlížíme další Rok České hudby a jeho hlavní projekt - Smetana 200

Tradice roků zasvěcených české hudbě a jejím skladatelům sahá do roku 1924 a v roce 2024 nás tedy čeká výročí věnované Bedřichu Smetanovi. Akce proběhne pod patronací Ministerstva kultury a kompletní informace nejsou v současné době ještě dostupné, ale web projektu Smetana 200 už existuje.

Na organizaci této akce se pochopitelně bude podílet i ASOPS.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.